WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW SAMOCHODOWYCH

UL. GNIEŹNIEŃSKA 69    61-015 POZNAŃ     TEL: 061 878 00 06       FAX:  061 878 05 12             WSMPS@ONET.PL

 
 
 
 

 

Informacje o Stowarzyszeniu          

 

Historia Stowarzyszenia

 • Wielkopolskie Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewoźników Samochodowych powstało     29 lutego  1992 roku, a 6 kwietnia 1992 roku zostało wpisane do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki,

 • w zebraniu założycielskim uczestniczyło 17 osób - właścicieli lub przedstawicieli firm transportowych,

 • główny cel Stowarzyszenia określono jako udzielanie pomocy i informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem i wykonywaniem międzynarodowego transportu, popieranie i reprezentowanie interesów członków wobec organów państwowych,

 • Statut przewidywał, że członkami mogą zostać osoby fizyczne i prawne mające uprawnienia do prowadzenia międzynarodowego transportu drogowego osób i ładunków.

 

Ogólne informacje o Stowarzyszeniu

 • członkowie  dzielą  się  na  : zwyczajnych  i  wspierających. Osoba  prawna  może  być  jedynie  członkiem  wspierającym,

 • kadencja Władz ( Zarząd  i  Komisja Rewizyjna) trwa  4  lata,

 • WSMPS  opiera   swoją  działalność   na  pracy   społecznej    Członków    oraz   Władz  a do prowadzenia swych spraw zatrudnia pracowników,

 • Stowarzyszenie jest członkiem ZMPD w Warszawie,

 • w siedzibie funkcjonuje punkt przedstawiciela towarzystw ubezpieczeniowych,

 • członkowie otrzymują bezpłatnie tygodnik "Gazeta Transportowa" oraz miesięcznik "Traker",

 • dla członków Stowarzyszenia organizowane są piknikowe spotkania dyskusyjne w celu integracji wielkopolskiego środowiska przewoźników,

 • staraniem Zarządu - członkowie mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego.

 

Do zadań biura należy między innymi:

 • udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z prowadzeniem i wykonywaniem transportu międzynarodowego,

 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków  o udzielenie licencji i zaświadczeń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy,

 • zaopatrywanie członków w  zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

 

 
UL. GNIEŹNIEŃSKA 69    61-015 POZNAŃ     TEL: 061 878 00 06       FAX:  061 878 05 12             WSMPS@ONET.PL